Winkelwagen 0 items: € 0,00

Meer informatie070-891.91.90

Welkom bij Innemee Behang

Disclaimer www.innemeebehang.nl

Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina. Door Gebruik te maken van deze webpagina, stemt u in met deze disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

• INNEMEE INTERIEUR BV; houder website www.innemeebehang.nl;

• Gebruik(en); onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv.kopen, huren);

• Gebruiker; de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

• Inhoud; onder meer informatie in de vorm van teksten, adviezen, verklaringen, en/of andere objecten zoals, data, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, software, producten of ander materiaal;

• Schade; directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende zaken.

Inhoud

INNEMEE INTERIEUR BV verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door INNEMEE INTERIEUR BV worden aangeboden. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Wijzigingen en/of beëindiging van deze website kunnen met of zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Gebruik

 Ongeautoriseerd of oneigenlijk Gebruik van de webpagina of de Inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij vanuit de webpagina verzendt.

INNEMEE INTERIEUR BV behoudt zich het recht voor om Gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, Gebruik te maken. In aansluiting daarop kan INNEMEE INTERIEUR BV de toegang tot de webpagina monitoren.

Gebruiker zal INNEMEE INTERIEUR BV, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de webpagina, de inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde Inhoud wordt door INNEMEE INTERIEUR BV met zorg samengesteld.

INNEMEE INTERIEUR BV spant er zich voor in de Inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. INNEMEE INTERIEUR BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van INNEMEE INTERIEUR BV opgenomen Inhoud en tarieven van producten en diensten.

Alle opgaven van INNEMEE INTERIEUR BV  van getallen, maten, gewichten, kleur van de Producten/Diensten zijn met zorg gedaan maar INNEMEE INTERIEUR BV kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en/of Diensten. INNEMEE INTERIEUR BV is niet aansprakelijk voor misvormingen door onjuiste instellingen en/of ondegelijke kwaliteit van beeldschermen en/of afdruk apparatuur (printer) van Gebruiker.

Misbruik

Hoewel INNEMEE INTERIEUR BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is INNEMEE INTERIEUR BV niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen

INNEMEE INTERIEUR BV spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin INNEMEE INTERIEUR BV als portal fungeert volledig en juist is.

De website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van INNEMEE INTERIEUR BV liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de Gebruiker en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van INNEMEE INTERIEUR BV.

Hoewel INNEMEE INTERIEUR BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de Inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele Inhoud die daarop wordt aangeboden. INNEMEE INTERIEUR BV geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze sites of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden producten, verwezen content met betrekking tot de Inhoud op dergelijke sites of bronnen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door INNEMEE INTERIEUR BV worden onderhouden wordt afgewezen.

Toegang

INNEMEE INTERIEUR BV vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de Inhoud, producten en diensten van INNEMEE INTERIEUR BV en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website van INNEMEE INTERIEUR BV.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. INNEMEE INTERIEUR BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier.

Functioneren

Tevens is INNEMEE INTERIEUR BV niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van INNEMEE INTERIEUR BV die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is INNEMEE INTERIEUR BV in geen geval aansprakelijk voor Schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze Inhoud, producten en diensten ongeacht op welke wijze deze Schade ontstaat. 

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: klantenservice@innemeebehang.nl